digimon frontier  

minamoto kouji & orimoto izumi